Збільшити розмір шрифту

Практичне застосування Конвенції про правову допомогу 1993

 

З метою належного виконання та однакового розуміння та застосування у практичній діяльності Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 (Мінська Конвенція) Головне територіальне управління юстиції нагадує наступне.

22 січня 1993 року в місті Мінську (Республіка Білорусь) в рамках країн СНД, була підписана Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі – Конвенція)

Вказану Конвенцію Верховною Радою України ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994 року № 240/94-ВР із відповідними застереженнями.

Чинності для нашої країни вона набула 14 квітня 1995 року.

Застосовується Конвенція у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією, Туркменістаном.

28 березня 1997 року було укладено Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини  у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року

Протокол ратифіковано Законом України з відповідними застереженнями 03 березня 1998 року № 140/98-ВР.

Зміни, що внесені Протоколом до положень цієї Конвенції, на сьогоднішній день застосовуються у відносинах України з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія та Російською Федерацією.

Протоколом, зокрема, доповнено статтю 5 вказаної Конвенції, а саме - при здійсненні правової допомоги компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною через свої центральні, територіальні та інші органи, якщо цією Конвенцією не передбачений інший порядок зносин.

Згідно положень Конвенції, Договірні Сторони здійснюють правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема: складання та пересилка документів, проведення обшуків, вилучення, пересилка і видача речових доказів, проведення експертизи, допити сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення кримінального переслідування, розшук і видача осіб, що скоїли злочин, дізнання і виконання судових рішень по цивільних справах, зокрема вироків в частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

При застосуванні судом Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах із судовим дорученням про надання міжнародної правової допомоги, необхідно враховувати також положення Цивільного процесуального кодексу України та розділу 2 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54 (далі – Інструкція), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 573/15264.

Суд України, який розглядає справу, за необхідністю вручити документи, готує доручення про вручення документів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08)

 

 

 

До компетентного суду ___________________
                                               (найменування держави)

 

ДОРУЧЕННЯ ПРО ВРУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

"_______" ____________ 200 року
№_____________ 

Україна
м. ________________
_____________ район
____________ область 

 

___________________________________________________________________________________
                                           (найменування суду України, який складає доручення)

відповідно до умов _________________________________________________________
                                                                               (назва договору, конвенції)
просить компетентний суд ___________________________________________________
                                                                          (найменування запитуваної держави)
вручити ___________________________________________________________________
                                      (точне найменування документів, що підлягають врученню)

___________________________________________________________________________________
                    (наприклад, копії позовної заяви чи повідомлення про день судового розгляду)

громадянину ______________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, точна адреса)
та повернути підтвердження про вручення документів.

Вручення даних документів необхідно виконати у зв'язку з розглядом
__________________________________________________________________________
                             (найменування справи із зазначенням позивача та відповідача)
__________________________________________________________________ просить
                               (найменування суду, який складає доручення)

надіслати документи, складені у зв'язку з виконанням цього доручення, а у разі неможливості виконання цього доручення - повернути його та повідомити про обставини, які перешкоджають його виконанню.

Додаток: ________________________ 

 

Суддя
___________________________ суду
              (найменування суду)
 
 Дата

 
                       _____________________
                                  (прізвище, ініціали)
(підпис)
Печатка суду

 

 

Якщо необхідно допитати, отримати інформацію, докази тощо, суд готує доручення про виконання окремих процесуальних дій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08)

 

 

 

До компетентного суду ____________________
                                                 (найменування держави)

ДОРУЧЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

"_______" ____________ 200  року
№_____________ 

Україна
м. _________________
_______________ район
______________ область 

 

____________________________________________________________________________________
                                             (найменування суду, який складає доручення)

відповідно до умов _________________________________________________________
                                                                      (найменування договору, конвенції)
___________________________________________________________________________
просить компетентний суд ___________________________________________________
                                                                           (найменування запитуваної держави)
виконати окремі процесуальні дії ______________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (зазначити, які дії та відносно яких осіб мають бути виконані)
Здійснення цих дій необхідно у зв'язку з розглядом
___________________________________________________________________________
                                                                (найменування справи)

Прізвища, імена, по батькові та адреси осіб, яких слід допитати:
___________________________________________________________________________
Під час допиту необхідно з'ясувати: ___________________________________________
                                                                             (зазначаються обставини, які потрібно з'ясувати)
та отримати відповіді на такі питання:
___________________________________________________________________________
                          (зазначаються питання або додається перелік питань до доручення)
__________________________________________________________________ просить
                                 (найменування суду, який складає доручення)
надіслати протоколи та інші документи, складені у зв'язку з виконанням цього доручення. У разі неможливості виконання цього доручення - повідомити про обставини, які перешкоджають його виконанню. 

 

Суддя
___________________________ суду
                (найменування суду)
 
             Дата

 
                         _____________________
                                         (прізвище, ініціали)
(підпис)
Печатка суду

 

Якщо є необхідність, то в одному судовому доручення може міститись  прохання про вручення документів та виконанні окремих процесуальних дій.

 

Виконання Судоми України судових доручень іноземних компетентних органів в Україні у цивільних справах, які надходять від компетентних органів на підставі Мінської Конвенції.

При виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо тільки вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Якщо запитувана установа не компетентна виконати доручення, вона пересилає його компетентній установі і повідомляє про це запитуючу установу.

На прохання запитуючої установи запитувана установа своєчасно повідомляє їй і зацікавленим сторонам про час і місце виконання доручення, для того щоб вони могли бути присутніми при виконанні доручення відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони.

У випадку, якщо точна адреса зазначеного в дорученні особи невідома,  запитувана установа приймає відповідно до законодавства Договірної Сторони,  на території якої вона знаходиться, необхідні міри для встановлення адреси.

Після виконання доручення запитувана установа повертає документи запитуючій установі, у тому випадку, якщо  правова допомога не могла бути зроблена, вона одночасно повідомляє про обставини, що перешкоджають виконанню доручення, і повертає документи запитуючій установі.

Якщо доручення містить прохання про вручення документів, у встановленому чинним законодавством порядку запрошує особу, зазначену в дорученні, для отримання документів. Суд вручає документи особі, указаній у дорученні. Ідентифікація фізичної особи здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, повноваження представника юридичної особи встановлюються на підставі установчих документів або довіреності юридичної особи, скріпленої печаткою та підписом її керівника. Засвідчення отримання документів та підпису особи, яка їх отримала, здійснюється у порядку, передбаченому відповідним міжнародним договором України. Якщо інше не передбачено міжнародним договором України, особа, яка отримала документи, ставить свій підпис на копіях документів або на підтвердженні про вручення документа. Підпис особи засвідчується підписом судді та скріплюється печаткою суду України. Якщо документи викладені мовою, іншою, ніж передбачено відповідним міжнародним договором України, вони можуть бути вручені особі, лише якщо вона погоджується їх отримати.

За результатами виконання іноземного доручення суд України складає документи, передбачені законом, відповідним міжнародним договором України, і надсилає їх до Мін'юсту через головне територіальне управління юстиції

Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв’язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.

Згідно ст.11 Конвенції, вручення документів засвідчується підтвердженням, підписаним особою, якій вручений документ, і скріпленим офіційною печаткою запитуваної установи, із зазначенням дати вручення і  підписом працівника установи, що вручає документ або виданий цією установою інший документ, у якому повинні бути зазначені спосіб, місце і час вручення.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про вручення документа
Подтверждение о вручении документа

_________________________________________________________________
(найменування органу, який виконує вручення документа)

№ справи / № дела

 

Назва документа, що підлягає врученню, кількість аркушів, на ____________ мові/
Наименование документа, подлежащего вручению, количество листов, на _______________ языке

 

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса отримувача /
Фамилия, имя, отчество и адрес получателя

 

Дата та місце вручення /
Дата и место вручения

 

Підпис отримувача чи повідомлення про причини невручення /
Подпись получателя или сообщение о причинах невручения

 

Посада, прізвище й ініціали та підпис особи, яка вручила документ або склала повідомлення про причини його невручення /
Должность, фамилия и инициалы и подпись лица, вручившего документ или составившего сообщение о причинах его невручения

 

М.П.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08

 

Звернення з  клопотанням  про   визнання та виконання рішення суду України до компетентного органу запитуваної держави на підставі Мінської Конвенції.

 

Відповідно до статті 51 Конвенції кожна з Договірних Сторін на умовах, передбачених цією Конвенцією, визнає і виконує наступні рішення, винесені на території інших Договірних Сторін:

А) рішення установ юстиції по цивільних і сімейних справах, включаючи затверджені судом мирові угоди по таких справах і нотаріальні акти у відношенні грошових зобов’язань;

Б) рішення судів по кримінальних справах про відшкодування збитку.

Відповідно до статті 53 Конвенції клопотання про дозвіл примусового виконання рішення подається в компетентний суд Договірної Сторони, де рішення підлягає виконанню. Воно може бути подано й у суд, що виніс рішення в справі в першій інстанції. Цей суд направляє клопотання судові, компетентному винести рішення по клопотанню.

До клопотання додаються:

     а) рішення або його засвідчена копія, а також офіційний документ про те, що рішення набуло законної сили  і  підлягає виконанню  або  про  те,  що  воно  підлягає  виконанню до набуття законної сили, якщо це не випливає із самого рішення;

     б) документ,  з якого випливає,  що сторона,  проти якої було винесене  рішення,  що  не  прийняла  участі  в  процесі,  була  в належному порядку і  вчасно  викликана  в  суд,  а  у  випадку  її процесуальної недієздатності була належним чином представлена;

     в) документ,  що  підтверджує  часткове  виконання рішення на момент його пересилання;

     г) документ,  що  підтверджує  угоду   сторін,   по   справах договірної підсудності.

     3. Клопотання  про  дозвіл  примусового  виконання  рішення і прикладені до нього документи забезпечуються завіреним  перекладом на мову запитуваної Договірної Сторони або на російську мову.

 

 

До компетентного суду ___________________________
                                                      (найменування держави)
гр._____________________________________________,
                     (прізвище, ім'я, по батькові стягувача)
який (яка) проживає за адресою: ____________________
                                                                 (повна адреса стягувача)

КЛОПОТАННЯ

Прошу дозволити визнання та виконати на території _________________________
                                                                                                             (найменування держави)
рішення ______________ від ____________ про ______________________________
                (найменування суду)          (дата рішення)
_______________________________________________________________________
                                                                (зміст рішення)
на мою користь з ________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові боржника)

Адреса боржника: _______________________________________________________
                                                                            (указується адреса)
Про прийняте рішення прошу повідомити мені та переказати стягнені суми _______________________________________________________________________
(указати повну адресу стягувача або номер рахунку в банку, на який необхідно переказати кошти)

 

Дата 

Підпис

(П.І.Б.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08